Obnova veřejného dětského hřiště Karlík

Firma Zahradní architektura Tábor s.r.o. realizovala pro Obec Karlík v roce 2021 práce na zakázce

„Obnova veřejného dětského hřiště Karlík“

Předmětem zakázky byla celková obnova obecního dětského hřiště v Karlíku.

Práce se skládaly ze dvou částí a spočívaly v tomto plnění:

·      bourací práce, demolice – vybourání betonových obrubníků a štěrkových vrstev u stávajícího chodníčku, vybourání stávajícího mobiliáře vč. likvidace vybouraných materiálů

·      zemní práce na podkladech – příprava ploch pro nové herní prvky, dopadové plochy a chodník

·      kanalizace – oddrenážování herní plochy pomocí trubních trativodů do štěrkové vsakovací jámy

·      komunikace– zhotovení nového mlatového chodníčku z materiálu Parkdecor vč. podkladních ŠD vrstev, osazení nových betonových obrubníků chodníku a dopadových ploch

·      dopadové plochy - pokládka nové EPDM dopadové plochy s probarvenými herními prvky

-          zřízení nových dopadových ploch z praného říčního kameniva – jemný kačírek

-          realizace ocelové obruby u jedné z dopadových ploch

·      herní prvky, mobiliář – kompletně byly nově instalovány herní prvky DH vč. betonový základů, dále pak nové lavičky a odpadkové koše

·      sadové úpravy – na plochách dotčených stavbou byl po terénních úpravách a doplnění ornicí založen nový trávník, stejně tak jako v prostoru nových trávníkových dopadových ploch