Ukončení Centrálního parku Chodov

Firma Zahradní architektura Tábor s.r.o. realizovala pro Lesy hl. m. Prahy akci „JM I – ukončení centrálního parku - etapa 006 - západ“.

Předmětem zakázky byla celková obnova či vybudování nových pěších komunikací a zřízení nové páteřní asfaltové komunikace, instalace nového veřejného osvětlení a terénní úpravy se založením trávníků rozsáhlých ploch v části Centrálního parku Jižní město v Praze. Dále byly cesty doplněny krytým altánem, novým mobiliářem a novým dopravním značením byly přeznačeny městské i dálkové cyklotrasy.

Práce spočívaly konkrétně v tomto plnění:   

·      zemní práce - na podkladech cestního systému a souvisejícím odvodnění cest, terénní úpravy spojené s modelací podélného řešení komunikací i volného terénu, výkopové práce pro vedení v.o.

·      bourací práce a demolice – odstranění stávajících asfaltových povrchů, vybourání panelových cest podkladů

·       komunikace – byly provedeny tři typy komunikací, u všech byly realizovány podkladní vrstvy ze štěrkodrtí a byly instalovány obruby z kamenných krajníků, či velkých žulových kostek  do betonového lože

-      Na mlatových cestách a plochách byla zhotovena pochozí vrstva finální úpravu včetně vlhčení a válcování vibračním válcem.

-      Realizace asfaltové páteřní komunikace byla provedena pomocí souvrství z recyklovaného asfaltu a speciálně probarvované obrusné asfaltové vrstvy

  -      V místech s velkých spádem byly provedeny cesty z kamenné dlažby, u křížení cest pak byla do štěrkového lože položena velkoplošná betonová dlažba kombinovaná s betonovými klasickými dlaždicemi

·      kanalizace a odvodnění – byla provedena výšková úprava kanalizačních šachet a kamenné odvodňovací žlaby na cestách

·      zámečnické práce – byl vyroben nový altán kombinovaný z ocelových a dřevěných prvků, krytý plachtou.

·      mobiliář – byly osazeny nové parkové lavičky, vyrobeny dřevěné stoly a osazeny odpadkové koše na betonové základy.

·      veřejné osvětlení – bylo zřízeno nové v.o. částečně osazené zemními světly a částečně lampami na stožárech.

·      dopravní značení – byly osazeny směrové tabule cyklotras.

·      sadové úpravy – byly založeny rozsáhlé plochy trávníků jednak obnovou ploch dotčených stavbou a jednak ploch po modelaci terénů.