Úprava vnitrobloku Sulanského - Novomeského, Praha 11

Firma Zahradní architektura Tábor s.r.o. realizovala pro Městskou část Praha 11 v roce 2020 práce na zakázce

„Úprava vnitrobloku Sulanského - Novomeského, Praha 11“

Předmětem zakázky byla celková obnova parčíku vnitrobloku ulic Sulanského a Novomeského  v MČ Prahy 11.

Práce spočívaly v tomto plnění:

·      bourací práce, demolice – odstranění železobetonové opěrné zdi, květníku a stávající betonové plochy, vybourání stávajícího mobiliáře vč. likvidace vybouraných materiálů

·      terénní úpravy – vyrovnání svahu po vybourané ploše, doplnění svahu po vybourané zdi

·      zemní práce na podkladech cest – příprava tras pro konstrukci chodníků a hřiště

·      komunikace – zhotovení nových podkladních konstrukcí provedením a návozem nových ŠD vrstev, hutnění a urovnávání vrstev do příslušné nivelety komunikace, provedení nové pochozí vrstvy pěší komunikace z žulové odsekové dlažby vč. osazení kamenných obrubníků

·      zhotovení plochy hřiště pro petanque

·      sadové úpravy – pokácení stromů včetně odstranění pařezů, založení nových parkových trávníků (840m2), výsadba vzrostlých stromů, příprava a osázení květinových záhonů

·      ostatní práce – dodání a montáž odpadkových košů a laviček, dodání betonového šachového stolu